PROJEKT PFRON

Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” nr POWR.02.06.00-0000057/17 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój z funduszy Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa.

CELEM projektu jest opracowanie i wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji, ułatwiającej osobom niepełnosprawnym podejmowanie aktywności społecznej, zawodowej oraz zatrudnienie/powrót na otwartym rynku pracy. Rehabilitacja kompleksowa prowadzona w ramach przyjętego modelu obejmuje szerokie wsparcie w powrocie do zdrowia, uzyskanie kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych.

Wśród uczestników kompleksowej rehabilitacji znajdują się osoby, które wskutek zdiagnozowanej choroby, doznanego urazu, niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej utraciły zdolność do pracy. W efekcie realizacji kompleksowej rehabilitacji w ramach projektu osoby te uzyskują gotowość do możliwie pełnej aktywności zawodowej.  Wsparcie uczestników projektu obejmuje rehabilitację  medyczną, szkolenia zawodowe, a także pomoc w znalezieniu nowego pracodawcy.

POMYSŁODAWCĄ i liderem przedsięwzięcia jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), który działając zgodnie ze swoją misją, odpowiada za narzędzia finansowania polskiego systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Dla uzyskania efektu kompleksowości i możliwie najwyższej jakości modelu, projekt jest wspierany przez partnerów:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB).

Na realizację projektu Unia Europejska i Budżet Państwa przeznaczyły 85,3 mln zł. Termin realizacji projektu: styczeń 2018 –  czerwiec 2023 r.

CELE PROJEKTU

Model kompleksowej rehabilitacji ma ułatwić podjęcie lub powrót do aktywności społecznej lub zawodowej osób, które wskutek doznanego urazu, zdiagnozowanego schorzenia, niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie rozwojowym, nie mogą kontynuować lub podejmować pełnienia ról społecznych oraz aktywności zawodowej.

Mówiąc o „kompleksowym modelu”, mamy na myśli jednoczesne działania, uwzględniające cztery zakresy rehabilitacji:

  •     rehabilitację leczniczą
  •     rehabilitację psychologiczną
  •     rehabilitację zawodową
  •     rehabilitację społeczną

Więcej informacji o projekcie na stronach:

https://rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl/informacje-o-projekcie/

https://rehabilitacjawork.pl/rekrutacja/